Direct contact

Algemene voorwaarden

Titel

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden website van
Eder + Müller Nederland bv - Heumax Holding BV  Zeewolde
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel


ALGEMEEN
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
4. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
5. Wanneer door Eder + Müller Nederland bv - Heumax Holding BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Eder + Müller Nederland bv - Heumax Holding BV deze Voorwaarden soepel heeft toegepast.
AANBIEDINGEN
1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Eventuele begrotingen, plannen, tekeningen, ontwerpen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden.
3. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen na orderdatum aan de wederpartij ter kennis gebracht.
5. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dàn tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
7. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
PRIJZEN
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
a. -gebaseerd op levering af fabriek of ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats.
b. -exclusief B.T.W. en, in geval van export exclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
c. exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,
d. vermeld in Euro; Bij acceptatie van orders in andere valuta worden eventuele koerswijzigingen doorberekend.
2. Ingeval van ontijdig vermelde verhoging van een of meer der kostprijs factoren zijn wij gerechtigd om de verkoopprijs, na orderacceptatie, dienovereenkomstig aan te passen.
ANNULERING
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt tenminste 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.
LEVERING
1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij.
2. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
3. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.
4. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking direct bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
5. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
6. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
7. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De afnemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van overschrijding van levertijd, op grond van welke oorzaak dan ook.
8. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te harer beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.
TRANSPORT/RISICO
1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaalt.
2. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
3. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
4. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.
5. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.
OVERMACHT
1. Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan:
2. elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
3. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
4. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
5. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
6. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. Indien op tekeningen, ontwerpen en modellen en dergelijke, welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens ons zijn vervaardigd, intellectuele eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen deze rechten ons onverminderd toe.
2. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
3. Verder vrijwaart zij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.
2. Onze wettelijke aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan, met een maximum van 10.000.
3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.
RECLAMES
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 10 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
5. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.
GARANTIE
1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, wordt op de door ons geleverde zaken gedurende een nader overeen te komen periode garantie verleend. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
2. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
3. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
4. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.
5. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
2. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet.
3. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
4. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
5. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht - door het ontstaan der vordering - op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken.
6. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.
BETALING
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
3. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
4. Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,
5. hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd
6. door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.
RENTE EN KOSTEN
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
3. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.
TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
GESCHILLEN
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE (disclaimer)
Deze gebruikvoorwaarden zijn van toepassing op de website en de webwinkel van Heumx (hierna te noemen website en eventuele andere websites beheert door eder-en-muller.nl) en alle daarin aan te treffen informatie.
AANVAARDING

A) Door het bezoeken en gebruiken van de website aanvaard de bezoeker de gebruiksvoorwaarden en verbind zich ertoe zich aan deze gebruiksvoorwaarden te houden. Voor levering van goederen besteld via de website zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Eder + Müller Nederland bv - Heumax Holding BV behoud zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden website, zonder reden en melding vooraf, te wijzigen.
JUISTHEID INFORMATIE
B) De informatie op de website is bedoeld als informatie voor onze klanten, leveranciers en andere geïnteresseerden. We zullen ons uiterste best doen de inhoud van onze website zo foutloos en zo actueel mogelijk te houden, toch kan het gebeuren dat er fouten of onjuistheden op een webpagina staan. Deze website bevat ook informatie van derden dan wel links naar websites van derden. Deze vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Eder + Müller Nederland bv - Heumax Holding BV en kunnen andere gebruiksvoorwaarden aan u opleggen. We kunnen dan ook geen garantie geven op de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van alle informatie in de website. Ondanks de technische inspanningen kunnen we niet garanderen dat de website altijd en zonder storingen kan worden geraadpleegd. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en we zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit onjuistheden op, of slecht functioneren van de website. Eder + Müller Nederland bv - Heumax Holding BV behoudt zich het recht voor de website of delen ervan op ieder moment en iedere wijze, zonder voorafgaande informatie, te wijzigen.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

C) Informatie zoals door Eder + Müller Nederland bv - Heumax Holding BV aangeboden op haar website is voor uw persoonlijk gebruik en kan alleen na schriftelijke toestemming worden gebruikt in publicaties van derden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van onze website of van delen ervan, zoals unieke vormgeving´s elementen (prijsmatrices), kan een inbreuk zijn op de intellectuele eigendomsrechten en patentaanspraken van Eder + Müller Nederland bv - Heumax Holding BV. Alle in de website voorkomende namen en merken zijn beschermd. De bezoeker erkent de auteursrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de website en zal deze niet schenden.
ONGEAUTORISEERDE AANPASSINGEN
D) Het is de bezoeker niet toegestaan op enige wijze veranderingen aan de website dan wel haar informatie, dan wel aan de werkwijze ervan te maken. (specifiek, dan wel met virussen) Bewuste, niet door Eder + Müller Nederland bv - Heumax Holding BV geautoriseerde, aanpassingen van buitenaf zullen tot rechtsvervolging leiden.
VIRUSGEVAAR
E) Eder + Müller Nederland bv - Heumax Holding BV verplicht zich de website virusvrij te houden, maar kan dit echter niet garanderen en aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid voor een eventuele virusverspreiding via haar website. De bezoeker verplicht zich ertoe alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter voorkoming van het uploaden dan wel downloaden van virussen op dan wel van de website van Eder + Müller Nederland bv - Heumax Holding BV.
GEVOLGSCHADE
F) Eder + Müller Nederland bv - Heumax Holding BV accepteert geen aansprakelijkheid voor gevolgschade ontstaan door het niet aankomen van elektronische berichtgeving zoals weborders of E-mails.
BEVEILIGING
G) De bezoeker kan inloggen middels een gebruikersnaam en een wachtwoord. Bezoeker verplicht zich ertoe deze alleen persoonlijk te gebruiken en niet aan derden bekend te maken. Bezoeker verplicht zich mee te werken aan het voorkomen van onbevoegde toegang. De rechten en mogelijkheden verbonden aan een gebruikersnaam en een wachtwoord zijn gekoppeld aan de bezoeker persoonlijk en zijn werkgever en vervallen direct indien de bezoeker een andere functie accepteert buiten dit bedrijf dan wel op andere wijze niet langer gerechtigd is inkopen voor zijn werkgever te maken. Misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord en gemaakte schade hieruit voortvloeiend zullen op de bezoeker persoonlijk worden verhaald.
PRODUCTKEUZES
H) Foutieve toepassingen van producten door technische keuzes gemaakt door de website bezoeker zonder ons advies, zijn geheel voor rekening van de gebruiker en vallen buiten de normale productgaranties. (vraag dus tijdig advies)
LEVERTIJDEN
I) Genoemde levertijden op de website zijn indicatief en nooit bindend.

TOEGANG TOT WEBSITE
J) Eder + Müller Nederland bv - Heumax Holding BV heeft het recht om bezoekers toegang tot de website en of aanverwante diensten te ontzeggen en op de ontzegging controle uit te oefenen. Bezoekers worden hierover met een motivatie schriftelijk geïnformeerd.
GESCHILLEN
K) Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.